Onze organisatie

Wie zijn we, wat doen we en waarom?

Wij zijn een zorginstelling, waar men zich bewust is van de kwaliteit van leven voor mens en dier, die mensen met een beperking (cliënten) begeleid op de weg naar moed (keroazie) waarheid en harmonie.

Iedereen mag zijn wie hij of zij is. We benadrukken de sterke kanten om te kunnen groeien en we bieden ondersteuning bij de leerpunten. De wensen en behoeften van de cliënt zijn hierin leidend. Onze kracht ligt in de kleinschaligheid, waardoor we in staat zijn een bijdrage te leveren om het leven zo vorm te geven dat het past bij de toekomstwensen van de cliënt.

Kwaliteitsrapportages

Hieronder kunt u het tevredenheidsonderzoek en het kwaliteitsrapport over het jaar 2018 en 2019 downloaden.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

Onze missie (de oorsprong van dit initiatief, onze zelf gestelde opdracht)

Binnen ons welvarende Nederland is er een groeiende trend zichtbaar dat, ten gevolge van psychische moeilijkheden en/of een verstandelijke beperking niet iedereen zijn plek kan vinden in de maatschappij. Stichting Keroazie wil deze trend keren door deze mensen, binnen haar unieke mogelijkheden, daadwerkelijk(e) hulp te bieden

Onze visie (hoe we onze missie vormgeven).

Stichting Keroazie geeft haar missie vorm door het aanbieden van begeleid/beschermd wonen en dagbesteding, met als doel het behouden en/of verwerven van ieders zelfstandigheid, strevend naar een actieve deelname aan de maatschappij. Ons initiatief biedt zorg, is bewust van de kwaliteit van leven, en begeleidt cliënten op weg naar moed, waarheid en harmonie.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door A. Braspenning (keroazie@keroazie.nl), tijdelijk algemeen voorzitter.

De Raad van Toezicht

Stichting Keroazie handelt in de geest van de Goverance Code. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur komen minimaal driemaandelijks bij elkaar voor overleg.

De cliëntenraad

Bewoners participeren in de maandelijkse bewoners overleggen op de verschillende locaties. Een afgevaardigde van iedere woonvorm, dagbesteding en ambulant participeert in de cliëntenraad . Deze cliëntenraad vergadert een aantal malen per jaar. Om de keer wordt er vergaderd met de bestuursvoorzitter van de stichting. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en we proberen direct en gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Jannie Soepboer

Differentiatie woonvormen

“De plek waar je woont, zegt iets over de afspraken die we met je willen maken en het soort begeleiding wat we kunnen bieden. Stichting Keroazie biedt passende woonvormen in Pieterburen, Eenrum, Groningen en Leek: een gedifferentieerd woonaanbod waarbij zowel de vorm als de begeleiding aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. Passende zorg betekent ondersteunend zijn aan iemands individuele herstelproces. De woonvormen hebben daarom bijvoorbeeld verschillende regels omtrent gebruik, mate van zelfstandigheid en het soort begeleiding.

Voor wie & waar

Wat bieden we?

Ambulante begeleiding
Dagbesteding
Begeleid wonen
Beschermd wonen

Waar?

Groningen
Friesland
Drenthe

Voor wie?

Cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, verslavingsproblematiek, NAH, justitiële achtergrond of een combinatie daarvan.

Leeftijden

12 - 18 jaar
18 - 64 jaar
65+

Contactformulier klachten

Klacht & Privacy

Omgaan met klachten
Wij zien klachten als gratis advies om onze organisatie continu te verbeteren. We hebben een intern klachtenreglement die cliënten en betrokkenen kunnen opvragen bij begeleiders of het bestuur. Daarnaast zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie:


Vertrouwenspersoon Cliënten

Nienke de Kreij -  06-82501191
NienkedeKreij@quasir.nl

Externe klachtencommissie

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl

Omgaan met privacy
Om de zorg goed te kunnen uitvoeren registreren wij persoonlijke gegevens en gegevens over de geleverde zorg. Wij nemen alle maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en wij delen alleen informatie met derden wanneer de cliënt hiervoor toestemming gegeven heeft. Dit ligt vast in ons privacyreglement die hieronder te downloaden is:

Ik ben verwijzer

Onze organisatie

Stichting Keroazie
Mernaweg 46
9964 AT, Wehe-den Hoorn
0595-745070
info@keroazie.nl